Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

An toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà

Sở Xây dựng có Công văn số 14857/SXD-QLCLXD ngày 28/10/2022 về việc tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về an toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà...

Sở Xây dựng có Công văn số 14857/SXD-QLCLXD ngày 28/10/2022 về việc tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về an toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà.     

Ban Quản lý thông tin đến các Công ty hạ tầng và các doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp các công văn, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về an toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà để tham khảo và áp dụng:

- Công văn số 4331/BXD-HĐXD ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục an toàn công trình xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà.

- Công văn số 6242/BXD-KHCN ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Xây dựng phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

- Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mái nhà (HDKTXD:2020)” do Viện khoa học công nghệ xây dựng biên soạn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390331