Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xây dựng Xây dựng

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/1010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (25/10/2018 20:36)

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016...


Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/1010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung về: Điều kiện để Nhà thầu, tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông; Điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, các tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; Đối với Giấy chấp thuận đã được cấp trước ngày 01/7/2016, khi hết thời hạn ghi trên Giấy chấp thuận, cơ sở kinh doanh có nhu cầu tiếp tục đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ phải hoàn thiện các điều kiện và thực hiện thủ tục chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và của Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2018.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Cấp Giấy phép xây dựng 9 tháng đầu năm 2018(3/10/2018)
Hợp nhất Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.(24/9/2018)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(24/9/2018)
Mức thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng(14/9/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34951534