Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC...

Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC về việc quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19).

Thông tư số 47/2020/TT-BTC đã quy định cụ thể về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Theo đó, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan phải khai chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp C/O trong thời hạn hiệu lực của C/O. Người khai hải quan khai theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc hoặc thông thường và được nộp bổ sung C/O trong thời trong thời hạn hiệu lực của C/O để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng; cơ quan hải quan có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp.

Để tháo gỡ khó khăn cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh, Thông tư số 47/2020/TT-BTC đã chấp nhận và hướng dẫn nộp C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử, bản chụp/bản scan C/O trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Về C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử, cơ quan hải quan chấp nhận C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việc cấp C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O. Cơ quan hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O trên trang thông tin điện tử hoặc phương thức tra cứu khác của cơ quan cấp để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.

Về bản chụp/bản scan C/O, cơ quan hải quan chấp nhận bản chụp, bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan của bản chính C/O và cung cấp bản chụp/ bản scan C/O hoặc trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O. Cơ quan hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản chụp/bản scan trên trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác do cơ quan cấp cung cấp để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan

Thông tư này có hiệu lực từ ngày Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố dịch COVID-19 (ngày 23/1/2020), áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 23/1/2020. 

Căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ công bố chấm dứt hiệu lực của Thông tư này.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40531541