Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Lễ ký kết Quy chế phối hợp quy định công tác phối hợp và trao đổi thông tin giữa Cục Thống kê và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/5/2020 Cục Thống kê và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp quy định công tác phối hợp và trao đổi thông tin giữa hai cơ quan...

Ngày 20/5/2020 Cục Thống kê và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ký kết Quy chế phối hợp quy định công tác phối hợp và trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, bao gồm: Trao đổi kết quả tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp hàng năm tùy theo chỉ tiêu liên quan đến doanh nghiệp hàng năm theo Phương án điều tra; Công tác phối hợp rà soát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp/cơ sở, chi nhánh kinh doanh thực tế trong các khu chế xuất và các khu công nghiệp. Mục tiêu xây dựng Quy chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong KCX – KCN, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu trong KCX – KCN.

Nguyên tắc phối hợp công tác và trao đổi thông tin dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của Ban Quản lý và Cục Thống kê trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của Pháp luật. Nội dung thông tin trao đổi rõ ràng, cụ thể và thuộc phạm vi quản lý của hai cơ quan. Việc trao đổi thông tin bảo đảm kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu đã được thống nhất. Dữ liệu, thông tin được cung cấp chỉ được sử dụng làm nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống xử lý thông tin của hai cơ quan. Bảo đảm thông tin được bảo mật theo quy định của các văn bản Pháp luật liên quan.

Định kỳ hàng năm, hai cơ quan thống nhất phối hợp tổ chức đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Quy chế để có những điều chỉnh nội dung Quy chế cho phù hợp với thực tế.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40576358