Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư...

Ngày 27/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư này hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; hồ sơ thủ tục khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của tập thể, cá nhân được khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

Khối Thi đua 9 trao tặng nhà tình thương

Các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế được phân thành 7 khối thi đua. Trong đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Khối thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm các Ban: Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Phước, Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singapore, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019  và thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; Thông tư số 05/2012/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”; Quyết định số 590/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38548626