Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018 của Khối thi đua 9

Thực hiện Kế hoạch số 6096/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc...

Thực hiện Kế hoạch số 6096/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2018 và chương trình hoạt động Khối thi đua 9 tại Kế hoạch số 17/KIT-KTĐ9 ngày 23 tháng 3 năm 2018,

Khối thi đua 9 đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-KTĐ9 ngày 12 tháng 4 năm 2018 về tổ chức Hội nghị tuyên dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhăm tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của phong trào thi đua ái quốc, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Tuyên dương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các đơn vị thành viên Khối thi đua 9 trong phong trào thi đua yêu nước, giao lưu học hỏi kinh nghiệm các điển hình trong Khối thi đua 9 và thực hiện tốt việc chăm lo bồi dưỡng các điển hình, tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình và nhân tố thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua của các dơn vị trong những năm qua.

Qua đó tiếp tục khơi dậy, động viên, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng đơn vị trong giai đoạn 2015-2018.

II. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ: dự kiến khoảng 100 người.

1. Khách mời:

  • Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố: 01 người.

  • Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố: 01 người.

  • Đại diện Lãnh đạo, các phòng ban thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố: 03 người.

2. Thành viên Khối thi đua 9:

  • Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua 9: 18 người.

  • Đại diện Lãnh đạo các phòng ban thuộc các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua 9: 18 người.

  • Chuyên viên phụ trách công tác thi đua - khen thưởng thuộc các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua 9: 06 người.

  • Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến dược khen thưởng: dự kiến 30 tập thể và 36 cá nhân.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Hình thức: Hội nghị.

2. Thòi gian: 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2018 (thứ Sáu), thời gian tổ chức hội nghị là 1/2 ngày.

3. Địa điểm: Trung tâm sinh hoạt công nhân KCX Tân Thuận./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35404214