Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020 (10/6/2020 13:55)

Ngày 07/6, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020...


Ngày 07/6, Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố (KCX và KCN TP) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy các KCX và KCN TP.

Tham gia lớp bồi dưỡng các đồng chí đảng viên mới được học tập, nghiên cứu, thảo luận 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020 được tổ chức vào các ngày 07/6, 14/6 và 21/6/2020. Có 83 đảng viên mới được kết nạp dưới 12 tháng thuộc 18 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ các KCX và KCN TP tham dự học.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC(4/6/2020)
Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19(3/6/2020)
Thông báo nhân sự tháng 6/2020(2/6/2020)
Cuộc họp giao ban 5 tháng năm 2020 giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh với các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp(29/5/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40860008