Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động

Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (2/7/2020 16:01)

Ngày 24/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg...


Ngày 24/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây viết tắt là Chương trình) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2021 – 2025:

   + Xây dựng chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững, cụ thể: các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất bền vững, thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng cho các ngành sản xuất; các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhãn sinh thái; các tiêu chuẩn về du lịch bền vững; các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu, sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế; xây dựng ít nhất 10 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và tiêu dùng bền vững; các chính sách thúc đẩy sản xuất, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; các quy định về mua sắm công xanh;

   + Giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản;

   + 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

- Đến năm 2030:

   + Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

   + Giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất khác;

   + 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

   + Phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững;

2. Các nhiệm vụ chủ yếu:

- Hoàn thiện chính sách pháp luật thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh

- Thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế để tái chế, tái sử dụng

- Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm

- Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững

- Thúc đẩy dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái

- Đẩy mạnh phát triển thị trường bền vững, cung cấp thông tin cho người tiêu dùng

- Đẩy mạnh mua sắm bền vững

- Nâng cao năng lực, tăng cường giáo dục và thực hành lối sống bền vững

- Thúc đẩy áp dụng kinh tế tuần hoàn đối với chất thải

- Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

- Thúc đẩy tiếp cận và hỗ trợ tài chính xanh

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tư 60/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/6/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp(29/6/2020)
Kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam(19/6/2020)
Nghị định 64/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul(16/6/2020)
Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân(16/6/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45937159