Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Thông báo điều động và bổ nhiệm nhân sự của Ban Quản lý tháng 12 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Xét yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực của công chức;

Ngày 22/12/2017, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đã ký ban hành các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức, cụ thể như sau:

  1. Điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Nữ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, giữ chức vụ Chánh Văn phòng; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 4414/QĐ-BQL ngày 22/12/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

  2. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp; thời gian giữ chức vụ là 5 năm theo Quyết định số 4415/QĐ-BQL ngày 22/12/2017 của Trưởng ban Ban Quản lý.

Các Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Ban Quản lý xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác./.theo ển khai thực hiện  nghiệp thành phốm phục vụ tốt ội qui ý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố về việc

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35385910