Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Một số thay đổi về thẩm quyền cấp phép trong công tác PCCC.

Ngày 05/12/2018, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2014/TT-BCA...

Ngày 05/12/2018, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, thẩm quyền của tổ chức, cá nhân khi thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy có một số thay đổi sau:

Giấy phép vận chuyển chất cháy, hàng nguy hiểm về cháy, nổ chỉ do trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an cấp tỉnh cấp (đã bỏ cụm từ “giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” trong quy định về thẩm quyền cấp giấy phép nêu trên).

Trong quy định về đối tượng cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, bãi bỏ cụm từ “giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh”.

Việc cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy chỉ do trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37085887