Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2018

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động...

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 01 năm 2017. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng: 

  • Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

  • Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

  • Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

  • Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Nguyên tắc áp dụng:

  • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

  • Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 

  • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

  • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35385952