Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 1431/UBND- VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật cùa Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

2. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc.

   a) Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống.

   b) Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng.

   c) Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

   d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trước ngày 15 tháng 12 hàng năm gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể đối từng Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng thời yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận- huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Công văn số 1431/UBND- VX ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (đính kèm công văn).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40479137