Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 26/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết nhiều nội dung quan trọng của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bao gồm:

  1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; mua sắm, thuê, phê duyệt phương án xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước.

  2. Quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  3. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  4. Mua sắm tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương thức tập trung.

  5. Quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  6. Khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước (kho số viễn thông, kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật).

  7. Hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

  8. Công cụ tài chính quản lý rủi ro đối với tài sản công.

Nghị định này được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành nhiều văn bản quan trọng khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để áp dụng từ ngày 01/01/2018 như: Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39286235