Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 07/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước…

Đối với các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp pháp luật liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng có quy định khác với nội dung quy định tại Nghị định này thì các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng; đối với các nội dung không được quy định tại pháp luật liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Nghị định áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, không bao gồm ngân hàng chính sách; cơ quan đại diện chủ sở hữu; cơ quan tài chính và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định quy định cụ thể về cơ chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản; doanh thu, chi phí và việc phân phối lợi nhuận; kế hoạch tài chính, chế độ báo cáo, kiểm toán và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, người đại diện tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác quản lý, giám sát về tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định, các khoản doanh thu, chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Chi phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh và không được hạch toán vào chi phí các khoản chi do các nguồn kinh phí khác đài thọ.

Một trong các điểm mới nổi bật của Nghị định là có quy định riêng về phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Lợi nhuận của hợp tác xã sau khi bù đắp lỗ năm trước, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo thứ tự sau: trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của hợp tác xã; trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính; trích tối thiểu 20% vào quỹ đầu tư phát triển. Mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các khoản trên, Nghị định cũng có quy định riêng về cơ chế phân phối giữa ngân hàng hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân.

Ngoài ra, Nghị định cũng đưa ra 05 tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; gồm: tiêu chí 1 - doanh thu; tiêu chí 2 - lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận sau thuế; tiêu chí 3 - tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn; tiêu chí 4 - chấp hành pháp luật của tổ chức tín dụng về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính; tiêu chí 5 - tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 và thay thế Nghị định số 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đối với hoạt động tài chính phát sinh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà Nghị định số 57/2012/NĐ-CP có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2012/NĐ-CP. Nội dung giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38541457