Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Kế hoạch tập huấn cho các doanh nghiệp KCX, KCN thành phố năm 2017

Ngày 18 tháng 5 năm 2017 Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành Kế hoạch số 1523/KH-BQL về việc Tập huấn Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hướng dẫn công tác quản lý và phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các doanh nghiệp trong KCX, KCN thành phố năm 2017…

Mục đích

  • Phổ biến các văn bản quy định pháp luật mới, pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

  • Góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường cho các cán bộ phụ trách về lĩnh vực môi trường tại các doanh nghiệp.

  • Thảo luận, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tổ chức tập huấn.

  • Tạo sự kết nối, triển khai các nhiệm vụ, công tác bảo vệ môi trường giữa           Ban Quản lý và bộ phận bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong khu.

Yêu cầu

  • Qua công tác tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong KCX, KCN.

  • Yêu cầu mỗi doanh nghiệp cử 01 – 02 người để tham dự đầy đủ tập huấn, dự kiến số lượng tham dự khoảng 1.000 người chia lớp theo KCX, KCN.

Nội dung tập huấn

Phổ biến một số văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cụ thể:

  • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  • Hướng dẫn công tác quản lý chất thải rắn, phân loại rác tại nguồn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

  • Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

  • Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Phụ lục 10 quy định về tần suất quan trắc môi trường.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
34381553