Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

​Thông tư số 71/2018/TT-BTC có những điểm mới sau:

1. Về nguồn kinh phí thực hiện, Thông tư quy định cụ thể các nguồn như sau:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước).

2. Về nội dung chi và mức chi:

- Bổ sung thêm nội dung "chi thù lao cho các diễn giả, học giả" đối với hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí.

- Bổ sung thêm nội dung "chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số" trong chế độ chi tiếp khách trong nước.

- Các mức chi quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC là mức chi đã bao gồm các khoản thuế, phí dịch vụ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Các mức chi được điều chỉnh cao hơn so với Thông tư cũ.

   + Tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Điều chỉnh mức chi đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tổ chức chiêu đãi; tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc; chi dịch thuật; chi tặng phẩm; chế độ tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

   + Tiếp khách trong nước: Điều chỉnh mức chi giải khát, chi mời cơm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị quy định tại Thông tư này thực hiện đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 06 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 12357/VP-KT gửi Sở Tài chính yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến các đơn vị liên quan.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC “Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách trong nước, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này để quyết định mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này để thực hiện”.

Do đó, Sở Tài chính đã có công văn số 7780/STC-HCSN ngày 16/11/2018 đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính để phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40579825