Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
NGHỊ ĐỊNH 69/2018/CĐ-CP NGÀY 15/5/2018 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/5/2018

Ngày 15/5/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP, phạm vi điều chỉnh Nghị định bao gồm Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

Các giấy phép do các bộ, cơ quan ngang bộ cấp cho thương nhân theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướng dẫn liên quan trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo các nội dung và thời hạn hiệu lực của các Giấy phép này. Các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Ngoài ra, còn một số điều khoản chuyển tiếp được quy định chi tiết trong nội dung của Nghị định.p

Ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục sau:

  • Phụ lục I: Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

  • Phụ lục II: Danh mục hàng hóa chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu

  • Phụ lục III: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện

  • Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

  • Phụ lục V: Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý cfs

  • Phụ lục VI: Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

  • Phụ lục VII: Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  • Phụ lục VIII: Danh mục hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  • Phụ lục IX: Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện

  • Phụ lục X: Danh mục sản phẩm quân phục cấp giấy phép sản xuất, gia công sử dụng cho các lực lượng vũ trang nước ngoài

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 15/5/2018), và thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Ban Quản lý thông tin cho Quý Doanh nghiệp được biết để thực hiện theo đúng quy định. Đính kèm Nghị định 69/2018/CĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ để Quý Doanh nghiệp nắm thông tin chi tiết.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40624911