Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN XỬ LÝ LIÊN THÔNG

Ngày 10/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục Đăng ký Kinh doanh chính thức triển khai Hệ thống thông tin xử lý liên thông trên phạm vi cả nước, tại địa chỉ https://lienthong.dkkd.gov.vn

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin xử lý liên thông phục vụ cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống thông tin xử lý liên thông được chính thức triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 10/5/2018, tại địa chỉ: https://lienthong.dkkd.gov.vn

Cơ chế liên thông được thực hiện trên Hệ thống thông tin xử lý liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp này quy định tại Điều 6, Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT.

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo cơ chế liên thông không phải thực hiện việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy đinh tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Sau khi hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế theo cơ chế liên thông đã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin xử lý liên thông, nhà đầu tư nước ngoài có thể truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Trong cơ chế liên thông, Cơ quan đăng ký đầu tư thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 130/2017TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC nêu trên.

Ban Quản lý thông tin cho Quý Doanh nghiệp được biết.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655445