Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Quy định về đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký ban hành Quyết định số 4631/QĐ-UBND quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM.

I. Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

II. Thẩm quyền đánh giá, phân loại:

1. Về nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như sau:

a) Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình.

b) Việc đánh giá người đứng đầu là công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

c) Việc đánh giá người đứng đầu là cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện.

2. Đối với các chức danh Người hoạt động không chuyên trách làm việc tại phường xã thị trấn: Căn cứ nguyên tắc và quy trình, tiêu chí nêu tại quy định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể theo phân cấp quản lý.

3. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có văn bản quy định cụ thể.

III. Tiêu chí đánh giá, phân loại (thang điểm 100):

1. Tiêu chí đánh giá:

a)  Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức: tối đa 20 điểm

b)  Năng lực và kỹ năng: tối đa 30 điểm

c)  Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: tối đa 50 điểm

2. Phân loại:

Tổng điểm đạt được

Phân loại

Từ 80 đến 100

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Từ 65 đến dưới 80

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ 50 đến dưới 65

Hoàn thành nhiệm vụ (hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực)

Dưới 50 điểm

Không hoàn thành nhiệm vụ

IV.  Chi thu nhập tăng thêm:

1. Chỉ chi thu nhập tăng thêm đối với trường họp trong quý cán bộ, công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và mức chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đơn vị quyết định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, minh bạch. Cụ thể:

a) Cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa được quy định trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mức điều chỉnh thu nhập tăng thêm trong năm 2018 tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, năm 2019 tối đa mức 1,2 lần và năm 2020 sẽ ở mức 1,8 lần. Trong năm 2018 dự toán ngân sách cho chi thu nhập tăng thêm của thành phố là 3.200 tỷ đồng, còn năm 2019 đã dự toán được hơn 7.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5035/UBND-VX ngày 07/11/2018 như sau:

  • Đối với năm 2018: Trong tháng 11 tổ chức đánh giá, phân loại quý II và quý III; trong tháng 01 năm 2019 tổ chức đánh giá, phân loại quý IV. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại quý, các đơn vị giải quyết chi thu nhập tăng thêm hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

  • Năm 2019 - 2020: Tiến độ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 463l/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40450669