Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Ban Quản lý triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ nguồn thải; cũng như việc trang bị thiết bị, phương tiện thu gom đầy đủ của các đơn vị thu gom để việc triển khai được đồng bộ từ cả hai phía. Bên cạnh đó cần sự hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đạt được hiệu quả cao nhất…

Căn cứ Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nội dung hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn tại văn bản 4580/STNMT-CTR ngày 12/5/2017 và văn bản số 8027/STNMT-CTR ngày 09/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) đã triển khai một số nội dung về việc phân loại CTRSH tại nguồn đến doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố như sau:

Ban Quản lý có Văn bản số 1878/BQL-MT ngày 14/6/2017 yêu cầu các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp thống kê, tổng hợp số liệu về các đơn vị đang thu gom CTRSH trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố. Trong thời gian qua, sau khi nhận được báo cáo từ các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp chuyển về, Ban Quản lý đã tập hợp và chuyển về Sở tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thu gom CTRSH thực hiện theo đúng quy định.

Để triển khai các quy định liên quan công tác phân loại CTRSH tại nguồn, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 1523/KH-BQL ngày 18/5/2017 theo đó từ ngày 20/6/2017 đến ngày 29/6/2017 Ban Quản lý đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai 6 lớp tập huấn về công tác phân loại CTRSH tại nguồn cho hơn 1.000 doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố.

Ban Quản lý cũng đã chuyển các tài liệu như: Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn; Các khẩu hiệu tuyên truyền liên quan đến phân loại CTRSH tại nguồn; và đường dẫn đến website của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố để các doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng quy định nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp là chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Trong quá trình triển khai kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn, Ban Quản lý nhận thấy cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ nguồn thải; cũng như việc trang bị thiết bị, phương tiện thu gom đầy đủ của các đơn vị thu gom để việc triển khai được đồng bộ từ cả hai phía. Bên cạnh đó cần sự hỗ trợ pháp lý từ các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35380731