Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp

Ban Quản lý đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai, phổ biến nội dung công tác phân loại CTRSH tại nguồn đến các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh…

Thực hiện Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định 1832/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nội dung phải triển khai thực hiện trong năm 2017 là: Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại CTRSH tại nguồn đến doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; Tiếp tục nâng chất và đẩy mạnh triển khai phân loại CTRSH tại nguồn.

Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp là chủ nguồn thải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) đã chuyển đến các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu như: Nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn; Các khẩu hiệu tuyên truyền liên quan đến phân loại CTRSH tại nguồn.

Các tài liệu này cũng được đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://donre.hochiminhcity.gov.vn.

Ban Quản lý đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai, phổ biến nội dung công tác phân loại CTRSH tại nguồn đến các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng quản lý Môi trường – Ban Quản lý qua số điện thoại 39.118.445/38.290.405.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35380739