Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ

Căn cứ Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư;

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, lao động, môi trường,

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đề nghị Quý doanh nghiệp thực hiện dự án tại các KCX, KCN Thành phố chủ động rà soát và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, thời hạn của các chế độ báo cáo định kỳ gửi về Ban Quản lý theo quy định (đính kèm Bảng tổng hợp các loại báo cáo định kỳ).

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp các Phòng chuyên môn Ban Quản lý để được hướng dẫn.

Quý doanh nghiệp vui lòng tải bảng thống kê và các biểu mẫu báo cáo tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40603403