Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Kế hoạch tổ chức khen thưởng nội bộ nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (1992 – 2017)

Nhằm biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý); cá nhân thuộc thuộc Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên các KCX - KCN Thành phố, có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng và phát triển KCX – KCN Thành phố, Ban Quản lý ban hành Kế hoạch số 2998/KH-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2017 về tổ chức khen thưởng nội bộ nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (1992 – 2017), cụ thể như sau:

I. Đối tượng và đề xuất hình thức khen thưởng:

1. Tập thể:

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Cá nhân:

- Cá nhân thuộc Ban Quản lý (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố, Kỉ niệm chương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giấy khen và Kỉ niệm chương của Ban Quản lý.

- Cá nhân thuộc Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên các KCX - KCN Thành phố (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố, Giấy khen và Kỉ niệm chương của Ban Quản lý.

II. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng:

1. Đối với cá nhân thuộc Ban Quản lý: (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý):

- Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy cơ quan, không vi phạm kỷ luật.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp tốt với đồng nghiệp, tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của phòng, cơ quan.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Có lối sống đạo đức lành mạnh, giản dị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Mức khen thưởng:

  • Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố: cho cá nhân thuộc Ban Quản lý có thời gian công tác tại Ban Quản lý trên 15 năm, trong thời gian từ năm 2012 đến nay có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có ít nhất 01 sáng kiến được Trưởng ban công nhận hoặc có ít nhất 01 Giấy khen, Bằng khen do các đơn vị khác trao tặng; không vi phạm kỷ luật. Ưu tiên cá nhân về hưu giai đoạn 2017 – 2018.

Đối với một số trường hợp cá nhân chưa đủ thâm niên nhưng có thành tích xuất sắc sẽ được Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan Ban Quản lý xem xét đề xuất khen thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  • Giấy khen Ban Quản lý: cho cá nhân thuộc Ban Quản lý có thời gian công tác tại Ban Quản lý dưới 15 năm, trong thời gian từ năm 2012 đến nay có ít nhất 01 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc có ít nhất 01 sáng kiến được Trưởng ban công nhận hoặc có ít nhất 01 Giấy khen, Bằng khen do các đơn vị khác trao tặng; không vi phạm kỷ luật.

  • Kỉ niệm chương Ban Quản lý: cho cá nhân thuộc Ban Quản lý có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, đã có những đóng góp trực tiếp, thiết thực, cụ thể vào hoạt động của các KCX-KCN Thành phố; được xét tặng một lần cho mỗi cá nhân.

  • Kỉ niệm chương Bộ Kế hoạch và Đầu tư: theo Thông tư số 05/2012/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam’'.

Cá nhân thuộc Ban Quản lý phải có thời gian công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư đủ 15 năm trở lên đối với nam và 12 năm trở lên đối với nữ. Riêng đối với cá nhân là Trưởng bancó thời gian làm công tác kế hoạch và đầu tư là 10 năm trở lên.

Cá nhân là Lãnh đạo các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập: Không tính thời gian xét tặng “Kỷ niệm chương".

Cá nhân thuyên chuyển công tác vào ngành Kế hoạch và Đầu tư phải có thời gian công tác 20 năm liên tục, trong đó thời gian làm công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư từ 10 năm trở lên.

2. Đối với cá nhân thuộc Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên các KCX - KCN Thành phố: (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý):

- Cá nhân có thành tích xuất sắc; có quá trình làm việc lâu dài tại các tổ chức Đảng, đoàn thể các KCX – KCN; đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng và phát triển KCX – KCN Thành phố.

- Mức khen thưởng: Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố, Giấy khen Ban Quản lý và Kỉ niệm chương Ban Quản lý.

Đối với Kỉ niệm chương Ban Quản lý: xét tặng cho cá nhân có thời gian công tác tại đơn vị từ 03 năm trở lên, đã có những đóng góp trực tiếp, thiết thực, cụ thể vào hoạt động của các KCX-KCN Thành phố; được xét tặng một lần cho mỗi cá nhân.

- Số lượng đề xuất khen thưởng Bằng khenỦy ban nhân dân Thành phố: các đơn vị tính theo tỷ lệ tập thể có 15 cá nhân được đề xuất khen 01 cá nhân, nếu số dư quá bán được đề xuất thêm 01 nhưng tối đa không quá 02 cá nhân.

- Số lượng đề xuất khen thưởng Giấy khen Ban Quản lý: các đơn vị tính theo tỷ lệ tập thể có 15 cá nhân được đề xuất khen 02 cá nhân, nếu số dư quá bán được đề xuất thêm 01 nhưng tối đa không quá 04 cá nhân.

III. Hồ sơ khen thưởng: đính kèm Mẫu số 01 đến Mẫu số 05

1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng: Mẫu số 01.

- Biên bản họp của đơn vị: Mẫu số 02.

- Bảng tóm tắt thành tích đề nghị khen cấp Thành phố: Mẫu số 03.

- Bảng tóm tắt thành tích đề nghị khen cấp Ban Quản lý: Mẫu số 04.

- Báo cáo tóm tắt quá trình công tác đề nghị tặng Kỉ niệm chương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Mẫu số 05.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

IV. Tổ chức thực hiện:

  1. Các Phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Ban Quản lý căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, đề xuất khen thưởng cá nhân thuộc phòng/Trung tâm, gửi hồ sơ khen thưởng về Văn phòng Ban Quản lý (bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Chuyên viên Văn phòng); file mềm gửi vào Dùng chung của Ban\Văn phòng\Mỹ Châu\Thi đua-khen thưởng\Năm 2017\Khen thưởng 25 năm trước ngày 11/9/2017.

  2. Các đơn vị gồm Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên các KCX - KCN Thành phố căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, đề xuất khen thưởng cá nhân thuộc đơn vị, gửi hồ sơ khen thưởng về Văn phòng Ban Quản lý (bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Chuyên viên Văn phòng); file mềm gửi vào hộp thư điện tử: ntmchau.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 11/9/2017.

  3. Văn phòng Ban Quản lý tổng hợp, đề xuất khen thưởng cá nhân; trình Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt; hoàn tất hồ sơ trình khen thưởng trong tháng 10/2017.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655420