Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về thực hiện Phiếu khảo sát trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệpthuộc KCX – KCN Thành phố Hồ Chí Minh

Để hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư tại các KCX-KCN Thành phố nhận diện và so sánh được trình độ công nghệ sản xuất của mình với các đơn vị cùng ngành; làm căn cứ cho các Sở ban ngành đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn trong việc đổi mới công nghệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố. Ban Quản lý đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp đầu tư tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Phiếu Khảo sát “Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố” (viết tắt là Phiếu Khảo sát) như sau:

1. Thời gian thực hiện: chậm nhất trước ngày 20 tháng 8 năm 2017.

2. Địa chỉ nộp Phiếu khảo sát: Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban Quản lý, số 35 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc:

  • Phòng Triển khai ứng dụng và Đào tạo - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; Điện thoại: 028.39912467; Email: rttc.skhcn@tphcm.gov.vn.

  • Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban Quản lý; Điện thoại: 028.38232576; Email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn ./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655441