Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thực hiện Công văn số 4625/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp hành đầy đủ các quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016) và các văn bản quy định chi tiết:

  • Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;

  • Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

  • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

  • Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

  • Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;

  • Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; đặc biệt trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Các doanh nghiệp sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

  • Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa máy, thiết bị vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng;

  • Thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

  • Thiết lập và trang bị đầy đủ các nội quy, quy trình vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

  • Xây dựng phương án xử lý sự cố; biện pháp, cảnh báo, hướng dẫn an toàn, tại nơi làm việc.

4. Rà soát, lập danh sách thống kê số lượng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gửi về Phòng An toàn lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu đính kèm), địa chỉ: số 159 Pasteur, quận 3, trước ngày 28 tháng 02 năm 2017 (thứ Ba).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý, điện thoại 38.290.405 (số nội bộ 34, 35) hoặc 38.232.575.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40435349