Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2017

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 (viết tắt Nghị định số 153/2016/NĐ-CP).

Kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3.750.000 đồng/tháng.

Trên cơ sở Nghị định số 153/2016/NĐ-CP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

  1. Phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng Kế hoạch điều chỉnh tiền lương năm 2017; gửi Kế hoạch điều chỉnh tiền lương về Phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý trước ngày 20/12/2016 trước khi phổ biến cho người lao động (theo mẫu đính kèm).

  2. Xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động gửi về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1) trước ngày 15/01/2017 và phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

  3. Ngoài việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo thực hiện xem xét nâng bậc lương định kỳ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy chế trả lương của doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về áp dụng mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2017, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và an ninh trật tự trong khu chế xuất, khu công nghiệp nói chung.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý lao động – Ban Quản lý, điện thoại 38.232.575 – 38.290.405 (số nội bộ 34, 35), email: labour.dept@hepza.gov.vn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40435368