Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai thực hiện thu nhập thông tin về nhu cầu lao động năm 2016

Ngày 28/6/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3294/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Quyết định nêu trên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu cầu lao động sẽ do  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn quận – huyện thực hiện, thu thập, cập nhật thông tin trực tiếp tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn.

1. Đối tượng - phạm vi thu thập thông tin:

Đối tượng thu thập thông tin là doanh nghiệp và các Hợp tác xã phi nông nghiệp (HTX) có hoạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc Luật Hợp tác xã, đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm 01/8/2016 (doanh nghiệp, HTX có vốn đầu tư trong nước, có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), bao gồm:

  • Doanh nghiệp/HTX đã được thực hiện thu thập thông tin qua các năm;

  • Doanh nghiệp/HTX chưa thực hiện thu thập thông tin qua các năm, doanh nghiệp/HTX mới hoạt động và đi vào hoạt động.

2. Phương thức thu thập thông tin:

  • Cập nhật thông tin cầu lao động tại thời điểm 01/8/2016.

  • Thông tin cầu lao động được các điều tra viên thu thập, cập nhật theo hình thức ghi chép thông tin trực tiếp Phiếu ghi chép thông tin về lao động.

  • Đối với các doanh nghiệp chưa có thông tin: thu thập các thông tin về doanh nghiệp, tình hình sử dụng lao động (phân loại theo trình độ, chuyên môn, vị trí công việc) dự kiến nhu cầu lao động trong thời gian tới.

3. Thời gian triển khai:

Thời gian thực hiện thu thập thông tin và chuyển phiếu đã thu thập thông tin về Phòng Lao động – Thương bình và Xã hội Thành phố trước ngày 10/9/2016; Phiếu điều tra gửi về phải đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo Quyết định nêu trên, năm 2016, các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố sẽ thực hiện thu thập thông tin cầu lao động theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi doanh nghiệp hoạt động.

Toàn bộ nội dung kế hoạch tải tại đây

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38811963