Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Quy định về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 795/BQL-MT hướng dẫn thực hiện quy định về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) với các nội dung như sau:

1. Đối tượng thực hiện: các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP được miễn trừ đấu nối, xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường (sau đây gọi tắt là Khu công nghiệp và cơ sở).

2. Hình thức thực hiện:

  • Trường hợp Khu công nghiệp và cơ sở có thể lựa chọn việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố theo các giải pháp kỹ thuật quy định tại khoản 6 Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 được bổ sung tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT). Khu công nghiệp và cơ sở có trách nhiệm lập kế hoạch xây lắp và gửi về cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Ban Quản lý (để báo cáo); sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

  • Trường hợp Khu công nghiệp và cơ sở không thể thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố theo các giải pháp kỹ thuật nêu trên thì căn cứ vào đặc điểm, tải lượng dòng thải của Khu công nghiệp và cơ sở để đề xuất đối với các cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các giải pháp kỹ thuật khác để thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố; đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT và phù hợp với kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của Khu công nghiệp và cơ sở

Thời gian phải hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: trước ngày 31 tháng 12 năm 2020./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40531821