Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Tổng Cục thuế có Công văn số 3224/TCT-KK hướng dẫn về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp như sau:

1. Để đồng bộ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh, trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại thì thực hiện khôi phục mã số thuế như đối với trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-ĐTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế khi:

- Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục hủy hồ sơ giải thể bên phía cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là đang hoạt động và tại hệ thống thông tin thuế thì tình trạng của doanh nghiệp là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

2. Từ ngày 01/07/2020, việc khôi phục mã số thuế thực hiện theo Điều 40 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40450213