Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2019

Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3082/KH-UBND về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (viết tắt Kế hoạch số 3082/KH-UBND), cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu và mức thu:

1.1 Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp):

- Mức đóng góp bắt buộc:

Năm 2019, mỗi doanh nghiệp đóng góp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhưng tối thiểu 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đông) và được hạch toán vào chỉ phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hình thức thu:

   + Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai của công ty cổ phân, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn do Cục Thuế Thành phố quản lý (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng hình thức chuyên khoản vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố (Đơn vị nhận tiền: Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố; số tài khoản: 3761.0.3024684.91049 tại Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh).

   + Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiền tai của các tổ chức, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố nêu trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của quận - huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền.

1.2 Đối tượng công dân:

- Là công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố 01 lần cho năm 2019, cụ thể như sau:

- Mức đóng góp bắt buộc:

   + Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp (Lương cơ bản là số tiền lương được tính bằng lương tối thiểu nhân với hệ số lương (mức lương sử dụng để tính bảo hiểm)).

   + Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (01 ngày lương được tính bằng mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc thực tế trong tháng của doanh nghiệp).

   + Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

2. Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ

Các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thực hiện tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố.

3. Thời hạn nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2019 và các mức xử phạt vi phạm hành chính

- Đối với cá nhân: nộp Quỹ một lần trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: nộp tối thiểu 50% số phái nộp trước ngày 31 tháng 7 năm 2019, số còn lại nộp trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Các vi phạm về đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai (đóng thiếu, đóng chậm, không đóng Quỹ) thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655699