Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 27/6/2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019...

Ngày 27/6/2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan công tác phòng, chống tham nhũng. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi, loại bỏ cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng công chức, viên chức (CCVC) nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc; Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc phải được tiến hành đồng bộ trong cơ quan, trong đó xác định việc phòng ngừa là quan trọng nhất, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt:

a) Phổ biến, triển khai đến toàn thể CCVC của cơ quan về thực hiện nghiêm  Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

b) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Niêm yết các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tại trụ sở làm việc của cơ quan hoặc gửi văn bản thông qua hộp thư điện tử công vụ của từng cá nhân.

2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về việc người đứng đầu cơ quan trong việc tổ chức tiếp công dân định kỳ để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân theo quy định.

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

c) Xây dựng đội ngũ CCVC vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc tại cơ quan.

d) Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp CCVC có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm, để CCVC thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu đơn vị có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

e) Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát CCVC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp liên quan hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

3. Thực hiện cải cách hành chính và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan:

a) Khẩn trương kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục không cần thiết cho phù hợp với quy định hiện hành. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa” phải thực hiện đúng theo quy trình, quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

b) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có);

c) Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

d) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Ban Quản lý đảm bảo tính công khai, minh bạch và thuận tiện theo dõi, kiểm tra quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ tại các phòng chuyên môn và thuận tiện trong việc tổng hợp, báo cáo theo quy định. Cập nhật, đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý tại địa chỉ: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn và thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính (về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định) trên bảng thông tin của đơn vị và trang dịch vụ công của Ban Quản lý.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN:

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của Ban Quản lý, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

5. Về công tác kiểm tra công vụ:

Tăng cường công tác kiểm tra về tiến độ, kết quả việc tiếp nhận, giải quyết giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng.

6. Giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo:

Thực hiện đúng quy trình, quy định trong việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40432747