Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Về thực hiện và gửi báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư của các dự án đầu tư tại các KCX-KCN Thành phố

Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị chủ đầu tư của các dự án tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và gửi kịp thời theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp (viết tắt là Thông tư 200/2014); Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (viết tắt là Thông tư 16/2015) đến Ban Quản lý.

Ban Quản lý đề nghị chủ đầu tư của các dự án nghiêm túc thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư năm 2018 và gửi đến Ban Quản lý kịp thời gian theo qui định.

Ban Quản lý sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về kế toán và hoạt động đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Điều 10 Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị chủ đầu tư liên hệ Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý, số điện thoại: 028.38232.576

Đính kèm Công văn của Ban Quản lý về thực hiện và gửi báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư năm 2018:

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655888