Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Các loại báo cáo và biểu mẫu các dự án đầu tư tại các KCX-KCN phải thực hiện và gửi đến Ban Quản lý theo quy định

Để thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, thống kê quy định tại các Văn bản quy phạm pháp luật sau:

  1. Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động thương binh xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm;

  2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp;

  3. Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

  4. Thông tư  số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề báo cáo hiện trạng môi trường;

  5. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT  ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất thải nguy hại;

  6. Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư các dự án tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo tài chính; thống kê hàng năm và gửi kịp thời đến Ban Quản lý theo quy định.

(Các đầu mục báo cáo xem tại đây)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40456398