Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BCA ngày 16/02/2016 của Bộ Công an quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 16/02/2016 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BCA quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp với một số nội dung chính như sau:

1. Thông tư này quy định chi tiết về mẫu, cấu tạo, màu sắc, kiểu dáng trang phục, sao hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, ký hiệu, biển hiệu (sau đây gọi chung là trang phục); niên hạn, cấp phát và sử dụng trang phục của lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp).

2. Thông tư này áp dụng đối với:

  • Lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp;

  • Cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

3. Yêu cầu đối với trang phục của lực Iượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp:

  • Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu công tác của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

  • Bảo đảm chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định tại Thông tư này.

  • Bảo đảm được trang bị, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.

Ban hành kèm theo Thông tư này là biểu mẫu trang phục của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cụ thể như sau: 1/ Sao hiệu (mẫu số 01). 2/ Cấp hiệu (mẫu số 02). 3/ Phù hiệu (mẫu số 03). 4/ Biển hiệu (mẫu số 04). 5/ Ký hiệu (mẫu số 05). 6/ Mũ (mẫu số 06). 7/ Quần, áo xuân hè (mẫu số 07). 8/ Quần, áo thu đông (mẫu số 08). 9/ Caravat (mẫu số 09). 10/ Dây lưng (mẫu số 10). 11/ Bít tất (mẫu số 11). 12/ Giày da (mẫu số 12). 13/ Quần áo đi mưa (mẫu số 13).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2016. Các quy định trước đây về trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38547805