Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/7/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2020”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

1- Mục tiêu của Đề án là tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số nhằm tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, giảm nghèo bền vững và có thu nhập ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP trong quá trình phát triển và hội nhập. Với mục tiêu cụ thể như sau: đào tạo nghề cho 20% người dân tộc thiểu số (khoảng 11.700 người) trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề và có nhu cầu học nghề; thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 80% người dân tộc thiểu số sau khi tham gia đào tạo.

2- Nội dung của Đề án gồm:

   2.1. Dạy nghề tập trung cho người dân tộc thiểu số tại các cơ sở dạy nghề:

- Đối tượng hỗ trợ:

Người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề nhưng có nhu cầu học nghề, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Mức hỗ trợ:

Học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng) được Nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2105 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

- Nguyên tắc hỗ trợ:

Mỗi đối tượng được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này. Những đối tượng đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách khác của Nhà nước không được hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại Đề án này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện xem xét quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại Đề án này, nhưng tối đa không quá 3 lần.

2.2. Dạy nghề kèm cặp trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo

- Đối tượng hỗ trợ:

  • Người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề nhưng có nhu cầu học nghề, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

  • Có đủ sức khỏe để làm việc, hiện nay chưa có việc làm ổn định, có nguyện vọng được học nghề và giải quyết việc làm trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dạy nghề dạng kèm cặp:

  • Là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được thảnh lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

  • Có đủ điều kiện tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (nếu dạy nghề theo trình độ sơ cấp) và đảm bảo yêu cầu về người dạy, thiết bị đào tạo (nếu dạy nghề dưới 3 tháng).

  • Tự nguyện tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số sau khi đào tạo.

  • Cam kết nhận người dân tộc thiểu số vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi học nghề.

- Phương thức hỗ trợ: Thực hiện khoán chi kinh phí cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện tiếp nhận người dân tộc thiểu số vào học nghề và làm việc. Úy ban nhân dân quận, huyện thanh toán cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhận người dân tộc thiểu số vào học nghề và làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh với mức chi không quá 03 triệu đồng/người/khóa học.

3. Giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số:

- Giới thiệu vào làm việc trong doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh: Căn cứ vào nguyện vọng làm việc, khả năng đáp ứng các điều kiện về tuyển dụng của người dân tộc thiểu số để giới thiệu vào làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng.

- Chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm: Đối tượng được vay vốn ưu đãi được quy định tại Điều 23 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (dân tộc Hoa, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer và các dân tộc khác) nghiên cứu Quyết định nêu trên và thông tin rộng rãi đến người lao động là người dân tộc thiểu số nhằm tăng cơ hội học nghề, ổn định việc làm và nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39471305