Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

Thực hiện Công văn số 3212/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý):

  • Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống.

  • Quán triệt, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố đến từng cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

  • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tổ Kiểm tra liên ngành (được thành lập tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ khác tại cơ quan, đơn vị.

  • Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

2. Đối với cán bộ, công chức, người lao động:

  • Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ; coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

  • Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

  • Trong giao tiếp với doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích và hướng dẫn cặn kẽ về quy trình xử lý công việc. Luôn thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn” - Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

  • Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, người lao động phải xưng tên, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe; giữ thái độ lịch sự, không gắt gỏng hay nói trống không; không ngắt điện thoại đột ngột.

  • Đối với cán bộ, công chức, người lao động đang tham dự họp, yêu cầu luôn đặt điện thoại ở chế độ im lặng/rung. Trường hợp cấp bách cần trao đổi công việc thì nhận cuộc gọi bên ngoài phòng họp, hoặc trao đổi qua tin nhắn để không làm ảnh hưởng đến các thành viên đang dự họp.

Trưởng Ban Quản lý yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40486815