Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Thực hiện công văn số 31529/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 23/11/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động cả năm 2018, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện các nội dung như sau:

  • Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

  • Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo gửi trực tiếp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi nhận: Phòng Việc làm - An toàn lao động), địa chỉ: Số 159 Pasteur, phường 6, quận 3, điện thoại liên hệ: (028) 38.292.472 hoặc gửi bằng bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn

Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo đúng mẫu (đính kèm) nêu trên và đúng thời gian quy định.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
43655687