Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

  • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo quý: Doanh nghiệp thuộc đối tượng được phê duyệt Đánh giá tác động môi trường hay đề án Bảo vệ môi trường chi tiết báo cáo  chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc định kỳ (ngày 31/3, 30/6, 30/9, 31/12).

      + Báo cáo 06 tháng: Doanh nghiệp thuộc đối tượng xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường hay đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cấp Sở  báo cáo chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc định kỳ (ngày 30/6, 31/12).

      + Báo cáo năm: Doanh nghiệp thuộc đối tượng xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường hay đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cấp Quận/Huyện báo cáo chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc định kỳ (ngày 31/12).

  • Biểu mẫu: Mẫu A1 và A2  - Phụ lục 5 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

  • Nơi nhận: Quý Doanh nghiệp vui lòng nộp các loại báo cáo trên về Phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Sđt: 028.3911.8445).

  • Lưu ý: Áp dụng cho doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường (nguồn khí thải, nước thải ra ngoài môi trường).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38548726