Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THÔNG TIN BÁO CHÍ THÔNG TIN BÁO CHÍ
Thông báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí như sau:

  1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý là ông Vũ Văn Hòa - Trưởng Ban Ban Quản lý và Người được Trưởng Ban Ban Quản lý giao nhiệm vụ phát ngôn là ông Trần Công Khanh - Chánh Văn phòng.
    Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Ban Quản lý sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng Ban Ban Quản lý hoặc Trưởng các phòng chức năng trực thuộc Ban Quản lý phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang điện tử của Ban Quản lý trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

  2. Địa điểm thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp số 2, trụ sở Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ban Quản lý thực hiện định kỳ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 3 tháng/lần.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40461342