Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THÔNG TIN BÁO CHÍ THÔNG TIN BÁO CHÍ
Thông báo về thay đổi Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước...

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) thông báo đến các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí các nội dung sau:

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý:

a) Trưởng ban Ban Quản lý:

b) Người được Trưởng ban Ban Quản lý ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

2. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Phòng họp số 02, trụ sở Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ban Quản lý thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí vào các thời điểm thích hợp theo quy định.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1450/TB-BQL ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ban Quản lý về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45888500