Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và xây dựng thang lương, bảng lương

Trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và tổ chức hội nghị người lao động...

Trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, phát triển sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý) yêu cầu các Doanh nghiệp chưa thực hiện khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

   1. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện Hội nghị người lao động và Đối thoại định kỳ năm 2017 theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và gửi biên bản về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động).

Doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn thực hiện trên trang web của Ban Quản lý: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn (mục Quy chế dân chủ cơ sở).

   2. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đồng thời gửi về Ban Quản lý (Phòng Quản lý Lao động)./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38106018