Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Văn phòng

Văn phòng Ban quản lý

Chánh Văn phòng

Bà Bùi Thị Nữ
Điện thoại: 38290405
Email: buithinu.hepza@tphcm.gov.vn
         
hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của cơ quan; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Ban Quản lý và thông tin cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ban Quản lý.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Quản lý, tham mưu Lãnh đạo Ban trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Quản lý tài chính, tài sản, thu và sử dụng các loại phí, lệ phí. Phối hợp các Phòng liên quan thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của Ban Quản lý.

   2.2. Tham mưu Lãnh đạo Ban theo dõi tình hình hoạt động và tài chính của các đơn vị trực thuộc, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ công nhân theo quy định của pháp luật.

   2.3. Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động.

   2.4. Tổ chức công tác hành chính, quản trị, lễ tân, hệ thống văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật và an toàn cơ quan.

   2.5. Chủ trì thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính. Tổ chức và quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử, mạng nội bộ. Thực hiện tin học hóa trong công tác quản lý của cơ quan.

   2.6. Theo dõi, đôn đốc các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình công tác, đề án, chuyên đề và các kết luận của Lãnh đạo Ban và các kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

   2.7. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý, các công ty phát triển hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCX - KCN.

   2.8. Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Theo dõi thông tin liên quan đến KCX - KCN trên các phương tiện truyền thông và kịp thời báo cáo với Trưởng ban.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45956520