Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Quỹ hỗ trợ công nhân

Nhiệm vụ của Quỹ:

1.  Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước để quỹ tiến hành các hoạt động chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần công nhân và tài trợ các chương trình các dự án trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu hoạt động của Quỹ.

2.   Thực hiện các chương trình cấp học bổng cho công nhân nghèo hiếu học, tài trợ học nghề, học bổ túc văn hóa hay học đại học . . . cho công nhân có năng khiếu  và hiếu học; các chương trình chăm lo đời sống văn hóa, các dự án trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, các chương trình phù hợp với mục tiêu hoạt động của Quỹ nhằm giúp nâng cao đời sống tinh thần công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ:

1.      Tiếp nhận tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân tài trợ hợp pháp cho Quỹ;

2.      Tổ chức, hoạt động theo điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan;

3.      Trong quá trình họat động, Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan;

4.      Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả;

5.      Thực hiện tài trợ theo đúng sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

6.      Được tổ chức các dịch vụ và các họat động khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ theo quy định của pháp luật;

7.      Lưu trử công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các họat động của Quỹ theo quy định của pháp luật ;

8.      Sử dụng tài sản, tài chính theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế tóan kiểm tóan, thống kê theo quy định của pháp luật. Công khai về tài chính của Quỹ trên báo theo định kỳ và cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu;

9.      Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ cho Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390532