Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hiệp hội các doanh nghiệp Tp.HCM (HBA)

Hiệp hội các doanh nghiệp Tp.HCM (HBA)

 

Chủ tịch

 

 

Ông Nguyễn Văn Bé
ĐT: 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội
 
1. Tập hợp, động viên sức mạnh toàn diện của các thành viên hướng vào việc tổng kết trao đổi kinh nghiệm, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong đầu tư, quản lý, khai thác, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của toàn ngành cũng như của các đơn vị, góp phần nâng cao điều kiện phục vụ các tầng lớp dân cư và tạo thêm công ăn việc làm.

2. Đảm nhiệm vai trò đại diện của các doanh nghiệp, là cầu nối giữa Nhà nước với các doanh nghiệp thành viên. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các cơ chế chính sách và pháp luật thuộc lĩnh vực Khu công nghiệp cũng như về tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan Nhà nước ban hành, sửa đổi và bổ sung các chính sách, cơ chế quản lý, tạo hành lang pháp lý cho các thành viên của Hiệp hội hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

3. Đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước về cơ chế chính sách phát triển KCN, từng bước mở rộng thị trường đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh tại các KCN theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các chương trình, dự án, đề án liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước về KCN khi được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước giao cho Hiệp hội.

5. Tư vấn cung cấp thông tin về Khu công nghiệp; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo (trừ Hội thảo có Quốc tế tham gia), báo cáo chuyên đề, tọa đàm trao đổi về các vấn đề liên quan đến Khu công nghiệp.

6. Đại diện cho các thành viên tham gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực KCN theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia hòa giải các tranh chấp (nếu có) giữa các doanh nghiệp đầu tư, quản lý khai thác sử dụng và kinh doanh là Hội viên của Hiệp hội. Phối hợp với các cơ quan luật pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các Hội viên khi có tranh chấp trong quá trình đầu tư, quản lý khai thác, kinh doanh với các khách hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức và hỗ trợ các hoạt động và đào tạo, thực tập ở trong và ngoài nước góp phần xây dựng lực lượng đáp ứng với sự phát triển của KCN theo đúng quy định pháp luật;

9. Khuyến khích, động viên Hội viên giữ gìn đạo đức, phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác và kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm phục vụ lợi ích xã hội và của nhân dân;

10. Chủ trì tổ chức các Hội nghị, Hội thảo; Báo cáo chuyên đề, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ và công tác của Hiệp hội và các Hội viên của Hiệp hội;

11. Xuất bản các Tạp chí, sách báo chuyên ngành và hoạt động cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho các mục tiêu hoạt động của các thành viên Hiệp hội theo quy định pháp luật;

12. Tổ chức các trung tâm hoặc các hình thức tổ chức thích hợp trực thuộc Hiệp hội để triển khai các hoạt động dịch vụ, đào tạo, tư vấn, hoặc thí điểm các mô hình đầu tư có hiệu quả cao bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo các chương trình cụ thể được Ban chấp hành Hiệp hội thông qua nhằm hỗ trợ các đơn vị thành viên nâng cao khả năng tiếp cận với các lĩnh vực mà từng thành viên chưa đủ điều kiện hoạt động.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390343