Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

Trưởng phòng


  

Nguyễn Thị Lan Hương

ĐT: 39102466 - 38290405
Email:
ntlhuong.hepza@tphcm.gov.vn
          
tonghop.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban về định hướng xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, quy hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển KCX-KCN; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư, xây dựng và công tác quản lý Nhà nước tại các KCX – KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm; chương trình công tác hàng năm về phát triển KCX – KCN; các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến xây dựng, phát triển các KCX-KCN.

   2.2. Tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư, tình hình xây dựng, phát triển KCX – KCN.

   2.3. Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCX – KCN.

   2.4. Chủ trì triển khai Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố tại các KCX – KCN.

   2.5. Chủ trì, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư trong KCX - KCN; lưu trữ, khai thác dữ liệu và thực hiện việc kết nối với hệ thống thông tin quốc gia theo quy định. Làm đầu mối xây dựng, theo dõi Chương trình hợp tác với các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế của các tỉnh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390413