Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Phòng quản lý Xây Dựng

Phòng Quản lý Xây dựng

Trưởng PhòngBà Lê Thị Lan Chi
ĐT: 38235219 - 38290405
Email: conts.dept@hepza.gov.vn

          cons.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: tham mưu cho Lãnh đạo Ban về quản lý Nhà nước trong công tác quy hoạch, xây dựng tại các KCX - KCN thành phố.

2.  Nhiệm vụ:

Cung cấp các thông tin về quy hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các KCX – KCN cho nhà đầu tư khi có yêu cầu để lập dự án đầu tư xây dựng theo qui định.

Tham mưu cho Lãnh đạo Ban xem xét chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong KCX - KCN; điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt của KCX - KCN nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trong phạm vi ranh giới, diện tích quản lý phù hợp với quy hoạch 1/2000; có ý kiến về nội dung thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C trong quy trình thẩm định dự án đầu tư; cấp, gia hạn và điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy phép thầu xây dựng cho nhà thầu xây dựng nước ngoài; thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình chuyên ngành theo quy định; kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng các công trình theo thẩm quyền; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và chuyển Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong KCX – KCN.

Theo dõi, quản lý chất lượng xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trong KCX - KCN.

Quản lý việc triển khai và thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu dân cư liền kề KCX- KCN.

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các hạ tầng bên ngoài kết nối đến KCX – KCN (giao thông, điện, nước, viễn thông, tuyến xe buýt).

Phối hợp với các Phòng chức năng của Ban Quản lý, các Bộ ngành Trung ương, các Sở ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận/huyện trong công tác quản lý Nhà nước đối với các khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN).

Nhận báo cáo thống kê theo quy định; tổng hợp, thống kê số liệu, phân tích đánh giá và thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu liên quan đến lĩnh vực quản lý. Lưu giữ và bảo quản hồ sơ theo quy định.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chủ trương, chính sách của Nhà nước cho các doanh nghiệp và Công ty phát triển hạ tầng trong KCX – KCN.

Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong KCX – KCN về thực hiện các quy định của pháp luật theo thẩm quyền. Phối hợp với Thanh tra các Sở, ngành và các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp trong KCX – KCN theo quy định.

Tham gia ý kiến, đề xuất với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển các KCX – KCN.

Tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong KCX – KCN liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Thực hiện tin học hóa trong quản lý Nhà nước và cải cách hành chính.

Xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án/Chuyên đề do Lãnh đạo Ban phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30088648