Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phòng Quản lý Môi Trường

Phòng Quản lý Môi trường

Trưởng Phòng



Ông Trần Thanh Tùng
ĐT: 39118445 - 38290405
Email: 
tttung.hepza@tphcm.gov.vn

             envir.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: tham mưu Lãnh đạo Ban về quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường tại các KCX – KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.2. Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.4. Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.5. Phối hợp trong việc huy động lực lượng ứng phó, khắc phục sự cố môi trường tại các KCX - KCN; công tác quản lý chất thải; khai thác nước ngầm và thu phí bảo vệ môi trường. Thực hiện giải quyết các phản ánh về môi trường giữa các dự án đầu tư trong KCX - KCN và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các phản ánh về môi trường với tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi KCX – KCN.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45390327