Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Nhằm đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng tại các phòng chuyên môn tại Cơ quan Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố...

Nhằm đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng tại các phòng chuyên môn tại Cơ quan Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) trong phạm vi áp dụng để tìm ra những điểm chưa phù hợp hoặc không phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động khắc phục phòng ngừa và cải tiến.

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý đã tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ban Quản lý.

Phạm vi đánh giá là Ban Chỉ đạo ISO, Văn phòng, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Môi trường, Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư và tất cả các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng tại Ban Quản lý.

Qua kết quả đánh giá cho thấy, Lãnh đạo Ban quán triệt sâu sắc mục tiêu đến các lãnh đạo của phòng và yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để thực hiện. Trong thời gian qua Văn phòng, các phòng chuyên môn đã tổ chức phổ biến, phân công công chức bám sát và thực hiện có hiệu quả.

Sau hoàn thành mục tiêu, lãnh đạo các phòng đã phổ biến đến tập thể công chức và phân công cụ thể nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch đã thiết lập. Tính đến thời điểm xem xét, Văn phòng, các phòng chuyên môn đang tập trung để triển khai bám sát và đạt được kết quả theo mục tiêu đã đề ra./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45355700