Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch triển khai ISO của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 9/04/2019, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch triển khai ISO năm 2019. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là:

- 95% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của các Cơ quan hành chính nhà nước (các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- 90% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố công bố của ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- 70% các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Thực hiện ISO điện tử cho 80% thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Thành phố cần phải thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt động của các Cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể:

- Thành lập đoàn kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Tiếp tục hỗ trợ triển khai áp dụng mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 15 phường và Ủy ban nhân dân quận 10. Mở rộng mô hình cho 01 quận/huyện. Đông thời chuẩn hóa quy trình xử lý thủ tục hành chính ở quận/huyện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

- Thực hiện ISO điện tử. Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

- Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

- Hướng dẫn chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý các khu chế xuất và ông nghiệp Thành phố đã thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 từ năm 2013. Hiện nay Ban Quản lý đang tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính trong thẩm quyền giải quyết của cơ quan theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thông tin về các thủ tục hành chính của Ban Quản lý, doanh nghiệp tham khảo tại địa chỉ website: http://motcua.hepza-dichvucong.com/Trang_chu.aspx

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) tại Hepza

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45900297