Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
BÁO CÁO THỐNG KÊ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Các loại báo cáo định kỳ về tài chính, đầu tư, thương mại

 1. Báo cáo tài chính:

  • Thời hạn báo cáo: Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; các loại hình DN còn lại nộp chậm nhất là 90 ngày.

  • Biểu mẫu: Mẫu Báo cáo tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

  • Nơi nhận: Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Sđt: 028.3823.2576)

  • Lưu ý: DN nước ngoài phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư

  • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo tháng: 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo

      + Báo cáo quý: Trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo

      + Báo cáo năm: Trước ngày 31/3 năm sau năm báo cáo

  • Biểu mẫu: Biểu 1, 2, 3 - Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

  • Nơi nhận:

    + Doanh nghiệp trong nước nộp báo cáo tại Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Sđt: 028.3823.2576).

       + Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện báo cáo trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn).

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38546542